วิศวกรจัดหา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • วางแผนและดำเนินการจัดหาพัสดุและบริการด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส
  • ควบคุมติดตามการส่งมอบพัสดุ และบริการของผู้ขาย ผู้ผลิต หรือผู้รับจ้าง เพื่อให้สามารถส่งมอบได้ทันตามกำหนด ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
  • ทำการประเมินผลการดำเนินการของผู้ขาย ผู้ผลิต หรือผู้รับจ้าง ประจำปี และ
    สรรหาผู้ขาย ผู้ผลิต หรือผู้รับจ้างรายใหม่ๆ พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ
  • ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ / สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการจัดหา / งานโครงการของธุรกิจปิโตรเคมี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ